Samenwerken voor meer activiteiten

Doelstelling

De stichting heeft als doel: samenwerking van in Schiedam gevestigde en actieve serviceclubs in projecten en activiteiten op incidentele of structurele basis en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De deelnemende serviceclubs zijn: Rotary Club Schiedam De Veste, Lionsclub Schiedam, Lionsclub Schiedam te Riviere, Rotaryclub Schiedam en InnerWheel Schiedam, Ronde Tafel 46 Schiedam en de Soroptimisten.

De stichting heeft de ambitie het aantal deelnemers uit te breiden met de overige in Schiedam actieve serviceclubs. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door gezamenlijke activiteiten te ondersteunen als door een van de deelnemende serviceclubs hiertoe een verzoek wordt ingediend. Het staat de deelnemers te allen tijde vrij aan bepaalde activiteiten van de stichting niet deel te nemen. De stichting kan de deelnemers niet binden aan overeenkomsten, zij blijven autonoom.

Sinds 1 januari 2017 heeft de stichting een ANBI status.   Rotaryclub-Schiedam


 

              

 

Beleidsplan

De stichting gaat in op verzoeken van individuele serviceclubs in Schiedam en bespreekt deze binnen de stuurgroep 4S waarin alle Schiedamse serviceclubs zijn vertegenwoordigd. Daar wordt besloten of zo’n verzoek zal worden gehonoreerd. Daarnaast tracht de stichting de acties van de individuele Serviceclubs zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen wat betreft doel, plaats en tijdstip. De stichting neemt zelf geen initiatief voor acties.

Per 1 januari 2017 heeft de stichting de ANBI status. Hiervoor is een uitgebreid beleidsplan geschreven. Dit plan is op te vragen bij het secretariaat.

Bestuursamenstelling

Voorzitter: Petra Lanphen
Secretaris: Will van Wijk
Penningmeester: Andre Hertog
Lid: Marijn Poel

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken onbezoldigd.

Activiteiten

Serviceclubs Schiedam weer actief bij NL Doet op op zaterdag 14 maart

Op zaterdag 14 maart zou er weer in het groen geklust worden door vrijwilligers van de Schiedamse molens en door veel leden van Schiedamse serviceclubs. Het ging helaas niet door vanwege de Corona crisisa

 

 

 

Veiling ten behoeve van het Buddies project van Handicap.nl

Op  donderdag 12 maart zou Rotaryclub Schiedam-de Veste een veiling organiseren in de St Jortis Doele, Doeleplein 1, Schiedam ten behoeve van Handicap.nl. Vanwege de Corona crisis ging deze veiling niet door.

 

 

 

 

 

 

Bestrijden laaggeletterdheid, 2013-heden

Dit Lionsproject is door de gezamenlijke serviceclubs omarmd.

 • Het probleem is in Schiedam op de kaart gezet
 • Er wordt samengewerkt met de stichting lezen en schrijven
 • Er is een film geproduceerd om het probleem voor het voetlicht te brengen:
 • Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven worden met raad en vooral daad terzijde gestaan
 • Er wordt leden van de clubs gevraagd ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld als 'taalmaatje'
 • Een tastbaar resultaat is de start dit jaar van een 'Digi-taalhuis' in de Schiedamse bibliotheek.

Schiedamse Taalambassadeur Koos Vervoort heeft een boek geschreven.

Op 12 september heeft Koos Vervoort zijn boek 'KOOS" gepresenteerd.

Koos had aanvankelijk veel moeite met lezen en schrijven maar is met doorzettingsvermogen en heel veel studie zo ver gekomen dat hij een boek schreef over zijn leven. Een direct en aangrijpend verhaal, het lezen meer dan waard. De uitgave is mede mogelijk gemaakr door de steun van de Samenwerkende Serviceclubs van Schiedam.

 

Agenda 2020 Serviceclubs Schiedam

De volgende activiteiten staan gepland voor 2020 

 

Vanwege de Corona crisis zijn alle activiteiten opgeschort.

Datum Wat Waar Wie Contact
         
         
         
         

 

Financiën en jaarverslagen

Wij geven volledig transparant inzicht in onze financiële situatie. Aan het begin van elk jaar wordt bepaald hoe we onze financiële middelen kunnen inzetten.

De jaarstukken 2019 zijn opgemaakt door de penningmeester. Ze zijn gecontroleerd en in orde bevonden door de kascommissie bestaand uit John Smits en Mischa Bakker.

Onderstaand de balans. De staat van baten en lasten is op te vragen bij het secretariaat.

activa 31-12-2018 31-12-2019 passiva 31-12-2018 31-12-2019
ING €     819,14 €     613.57 vrij vermogen

€  4.945,85

€ 4.703,84
ING spaar  € 10.540.81 € 10.540,81 Kindermolen €  111,98 €       0,63
     

Laaggeletterdheid

€ 6.302,12

€  6.449,91
Totaal € 11.359,95  €11.154,38   € 11.395,95 € 11.154,38

 

Jaarverslag Stichting Samenwerkende Schiedamse Serviceclubs 2019

Het jaar 2019 was een rustig jaar. De Stuurgroepen vergaderen over inhoudelijke zaken. Het Stichtingsbestuur beheert de financiën. De stuurgroep en stichtingsbesuur kwamen drie maal bijeen.

De boeken over 2019 zijn gecontrolerd en in orde bevonden door F. van maanen en T. van der Bie op 27 januari 2020

Het Stichtingsbestuur bestond uit de volgende personen:

 • Hans Elenbaas (RC Schiedam-de Veste) Voorzitter, vervangen door Petra Lanphen
 • Marijke den Boer (LC Schiedam te Riviere) Secretaris
 • Andre Hertog (LC Schiedam) Penningmeester

Bij de vergaderingen van de Stuurgroep zijn alle actieve Schiedamse Serviceclubs vertegenwoordigd, helaas met uitzondering van de Ladies-circle Schiedam. De vergaderingen verlopen altijd in een zeer constructieve sfeer. Het blijkt niet altijd gemakkelijk het besprokene binnen de eigen clubs op de agenda te krijgen. Communicatie over wat er binnen de samenwerking geschiedt naar de clubs dient te verbeteren. Daartoe is dit jaar een aparte programma pagina aan de 4S website toegevoegd, maar deze wordt nog onvoldoende gevoed en gelezen.

Aan de orde kwamen de volgende zaken:

 • Babberspolder/-molen
  De gezamenlijk serviceclubs zijn actief geweest op twee momenten: bij NL doet op 10 maart waren ca 60 leden van serviceclubs aanwezig en tijdens de natuurwerkdag op 4 november waren we met 25 mensen present. Innerwheel zorgde voor de inwendige mens tijdens deze twee dagen. Daarnaast zijn enkele leden van de serviceclubs betrokken bij de educatie werkgroep van de Babbersmolen en begeleiden schoolklassen hierbij. De belangstelling vanuit het onderwijs is fors aan het groeien waarmee het doel van dit project is geslaagd. De werkgroep Babbersmolen heeft de werkzaamheden gestaakt met dien verstande dat er nog wel informeel steun wordt verleend aan de Babbersmolen.
 • Bestrijden laaggeletterdheid.
  In 2018 zijn veel leden van de clubs betrokken geweest bij het begeleiden van de taalamassadeurs in talloze projecten in Schiedam en Rotterdam. Door samenwerking met de bibliotheek in Schiedam komt een groot deel van de werkzaamheden bij het inmiddels opgerichte taalhuis terecht. 4S en de gemeente Schiedam nemen de kosten voor scholing van de taalambassadeurs voor hun rekening. In het komende jaar 2019 zal de werkgroep laaggeletterdheid de activiteiten afronden.
 • Afstemming activiteiten van de diverse Serviceclubs.
  Dit verloopt nog erg moeizaam omdat nog niet bij alle clubs het doorgeven van activiteiten in het systeem is opgenomen. Op de 4S website is inmiddels een programma pagina toegevoegd om activiteiten weer te geven
 • De toekomst van de samenwerking.
  Indien gewenst kunnen de Schiedamse serviceclubs een beroep doen op 4S, zeker als samenwerking een meerwaarde geeft. Er worden geen initiatieven genomen buiten de serviceclubs om.
 • Anbistatus.
  De stichting is per 1 januari 2017 als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst.

 

Archief