Samen actief voor Schiedam

Waar wij voor staan

4S is een uniek samenwerkingsverband van de serviceclubs in Schiedam. Een serviceclub is een vrijwilligersorganisatie die wil bijdragen aan de samenleving door het ondersteunen van goede doelen. Door deze inzet te bundelen zijn we nog beter in staat om resultaat te bereiken. 

4S is er voor alle serviceclubs in Schiedam. De actief deelnemende serviceclubs op dit moment zijn: Soroptimist International club Beneden Maas, Rotary Club Schiedam De Veste, Rotaryclub Schiedam, Lionsclub Schiedam, Lionsclub Schiedam te Riviere, InnerWheel Schiedam en Ronde Tafel 46 Schiedam.

De stichting 4S ondersteunt gezamenlijke activiteiten, die vanuit de serviceclubs worden ondernomen. 

   

  

 

Werkwijze

De stichting 4S bekijkt en ondersteunt verzoeken om samenwerking bij sociale projecten en acties vanuit de verschillende Schiedamse serviceclubs. De acties worden daarnaast zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Dit is om te voorkomen dat er meerdere acties tegelijkertijd plaatsvinden.

De stichting neemt zelf geen initiatieven voor acties, maar biedt wel een platform voor gezamenlijke initiatieven. Samen voor Schiedam! 

De stichting heeft de ANBI status. 

 

Bestuursamenstelling

Voorzitter: Petra Lanphen
Secretaris: Will van Wijk
Penningmeester: Fer van Maanen
Communicatie: Marijn Poel

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken onbezoldigd.

Activiteiten

Agenda 2021 Serviceclubs Schiedam

Activiteiten 2021

In navolging van de RIVM-richtlijnen zijn alle gezamenlijke activiteiten voor komende maanden opgeschort.

Dat betekent niet dat er geen hulp wordt geboden. Op persoonlijke titel of op gezamenlijk initiatief worden er door de Schiedamse serviceclubs verscheidene acties op touw gezet, om in deze tijd ondersteuning te bieden aan mensen die dat nodig hebben. 

 

 

 

Eindejaarsactie Blik op 2021

De inzamelingsactie Blik op 2021 van Stichting Net Niet Genoeg is een groot succes geworden. In de vijf dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw konden inwoners van Schiedam lang houdbare levensmiddelen doneren, waarmee de stichting 200 boodschappenpakketten heeft gemaakt voor gezinnen in armoede.

De stichting zamelde in de vijf dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw lang houdbare levensmiddelen in waarmee tenminste vier goede gezinsmaaltijden op tafel kunnen worden gezet: een soepmaaltijd, een groentemaaltijd, een pastamaaltijd en een rijstmaaltijd. Door het succes van de actie kon er in alle tassen ook een 5e en een 6e maaltijd gedaan worden.

Rotary Schiedam de Veste doneerde ruim 1.300 producten. 

Fietsen en laptops voor Het Babyhuis  

Soroptimist International steunt vrouwen en meisjes met opleiding en carrière door het creëren van kansen en mogelijkheden. Behalve internationaal en nationaal gebeurt dat ook op lokale schaal. Ter ere van de 65 jarige verjaardag van de club, met als thema Forever Young: we stand up voor woman, steunen ze jonge (aanstaande) moeders die in Het Babyhuis verblijven omdat ze niet in staat zijn om zelfstandig voor hun baby te zorgen. Er zijn 2 fietsen en 3 laptops gedoneerd. 

Taalambassadeur Koos Vervoort schrijft een boek over zijn leven

Van laaggeletterde tot schrijver.

Koos had jarenlang veel moeite met lezen en schrijven. Zijn wens om zich te ontwikkelen en schrijver te worden, overwon zijn belemmeringen en schaamte. Hij ging weer naar school, zocht schrijfhulp en begon met het publiceren van blogs. Uiteindelijk is zijn boek KOOS een bundeling van zijn werk. Koos hoopt hiermee andere laaggeletterden te inspireren weer naar school te gaan. En het onderwerp laaggeletterdheid de aandacht te geven die het verdient. 

KOOS is vlot geschreven en een aangrijpend verhaal. Je leest het in een adem uit.

De uitgave is mede mogelijk gemaakt door de steun van de 4S, Stichting Samenwerkende Serviceclubs Schiedam. 

Serviceclubs Schiedam actief bij NL Doet

Elk jaar zetten de Schiedamse Serviceclubs zich in voor NL Doet. 

Bij voorbeeld: bij de groen-onderhoudsactie van de Babbersmolen. De mouwen worden opgestroopt en de laarzen uit het vet gehaald, om mee te helpen bij het snoeien van de wilgen, het vlechten van afrastering of eendekooien, het schoonmaken van het educatie project de mini-polder en alles wat nog meer op het modderige pad komt. 

 

 

Bestrijden laaggeletterdheid

Dit Lionsproject is door de gezamenlijke serviceclubs omarmd.

Bereikte resultaten zijn: 

  • Het probleem is in Schiedam op de kaart gezet.
  • Er wordt samengewerkt met de Stichting Lezen en Schrijven.
  • Er is een film geproduceerd om het probleem voor het voetlicht te brengen:

 

  • Er is samenwerking met het 'Digi-taalhuis' in De Schiedamse bibliotheek de Korenbeurs.

Financiën en jaarverslag

Wij geven volledig transparant inzicht in onze financiële situatie. Aan het begin van elk jaar wordt bepaald hoe we onze financiële middelen kunnen inzetten.

De jaarstukken 2020 zijn opgemaakt door de penningmeester. Ze zijn gecontroleerd en in orde bevonden door de kascommissie.

Onderstaand de balans. De staat van baten en lasten is op te vragen bij het secretariaat.

activa  31-12-2019  31-12-2020 passiva  31-12-2019  31-12-2020
ING €     613.57 €   2.461,90 vrij vermogen €  4.703,84 €.   4542,41
ING spaar  € 10.540.81 € 10.540,81 Kindermolen €         0,63 €          0,63
      Laaggeletterdheid €  6.449,91 €     8459,67
Totaal € 11.154,38  € 13.002,71   € 11.154,38 €  13.002,71

 

 

 

Jaarverslag Stichting Samenwerkende Schiedamse Serviceclubs 2020

Bestuur en draagvlak

2020 is een jaar geweest waarin verder is gewerkt is aan bestuurlijke samenhang en richting van de Stichting 4S. Het bestuur is een 4 koppig kernbestuur. 

De kernbestuursleden in 2020 zijn:

  • Petra Lanphen (voorzitter)
  • Will van Wijk (secretaris)
  • Andre Hertog (penningmeester)
  • Marijn Poel (communicatie) 

Andre Hertog zal in 2021 worden opgevolgd door F. van Maanen. 

ANBI-status

De stichting is per 1 januari 2019 als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt door de Belastingdienst. 

Activiteiten die zijn ondersteund in 2019

In de huidige omstandigheden zijn er door de serviceclubs nauwelijks activiteiten georganiseerd. Hierdoor is er vanuit 4S geen gelegenheid geweest hierbij ondersteunende activiteiten te ontplooien.

Samenwerking serviceclubs 

Er zijn in totaal 8 serviceclubs actief in Schiedam: Ladies  Circle nummer 4, Tafelronde 46, Lionsclub Schiedam, Lions te Riviere, Rotary Schiedam, Rotary Schiedam de Veste, Soroptimisten Beneden Maas en de Inner Wheel.

Statutair is de 4S door en voor alle serviceclubs in Schiedam. In principe zijn alle serviceclubs in Schiedam lid van de 4S.

Focuspunt is draagvlak vergroten en facilitaire activiteiten uitbreiden. 

Aanspreekpunt

De 4S beoogt voor alle partijen die bijdragen aan ‘goede doelen’ een aanspreekpunt te zijn. Verbinden en versterken zijn de uitgangspunten. Hiervoor helpt ze bij het ontsluiten van netwerken, delen van kennis en koppelen van stakeholders. 

Een ieder met een vraag hieromtrent is van harte welkom deze kenbaar te maken via het secretariaat.